11 ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

vasiko-programma-vip

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της προστασίας Επισήμων Προσώπων (VIP), τους λόγους για την προστατευτική κάλυψη, τα διάφορα είδη προστασίας, και τη φιλοσοφία του τρόπου με τον οποίο οι Συνοδευτικές Ομάδες Ασφαλείας αλληλεπιδρούν με το κοινό, τα στοιχεία κινδύνου – απειλής, και διάφορες άλλες περιπτώσεις που δεν συνιστούν απειλή.

Στόχοι Εκμάθησης:

-Θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση επιθέσεων κατά ατόμων που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου και κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους τα θύματα αποτέλεσαν στόχους (γιατί επιλέχθηκαν) και τα μέτρα που μπορούσαν να ληφθούν για να μειωθεί ο κίνδυνος από την πλευρά του ατόμου ή των ανθρώπων που ανέλαβαν την προστασία τους. Δίνεται έμφαση στις επιθέσεις της Τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη (17Ν).

-Μετά την παρουσίαση και ανάλυση των επιθέσεων, κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους λόγους για την επιτυχία και την αποτυχία των συγκεκριμένων επιθέσεων και το ρόλο του προστατευτικού στοιχείου στην αναγνώριση, απώθηση και αντίδραση στις επιθέσεις. Επίσης θα παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις προκειμένου να φτάσουν στην επίθεση, καθώς και τα αμυντικά βήματα που πρέπει να ακολουθούμε προκειμένου να σπάσουμε αυτόν το κύκλο.

Επίσης ο κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τα στοιχεία που εμπλέκονται κατά την διάρκεια του κύκλου επίθεσης, τον τρόπο που εξελίσσονται οι περισσότερες επιθέσεις και πώς σχετίζονται με την αντίδραση του οδηγού.

-Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει την σημασία της αναγνώρισης και της αξιολόγησης της απειλής και πώς αυτή επηρεάζει το πεδίο δράσης της επιχείρησης.

2η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Συζητείται η προηγούμενη παράβλεψη των σημαντικών στοιχείων της ανάλυσης του δρομολογίου και της παρακολούθησης και παρουσιάζεται η ανάγκη υλοποίησης αυτών των εννοιών στην προστασία των VIP.

Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει την έννοια της ανάλυσης του δρομολογίου για να διευκολύνει τη διαδικασία προπομπής και να βοηθήσει στη μετρίαση των απειλών, μέσω του αποτελεσματικότερου σχεδιασμού των διαδρομών.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει που πρέπει να ασκήσει παρακολούθηση, τις τακτικές που πρέπει να ακολουθήσει, για να μπορεί να πραγματοποιήσει παρακολούθηση για να είναι σε θέση να υποστηρίξει τη συνηθισμένη – καθημερινή μετακίνηση του Επισήμου.

Η εστίαση είναι στα εργαλεία για την ανάλυση του δρομολογίου, την παρακολούθηση και την αναγνώριση της επίθεσης.

3η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα εξασκηθεί στην  αναγνώρισης προσώπων και οχημάτων, βάση ενός ειδικού προγράμματος και τεχνικής.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει το σχεδιασμό και την προσοχή στις λεπτομέρειες που απαιτούνται κατά τη δημιουργία σχεδίου δράσης και την προετοιμασία πριν και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του Επισήμου Προσώπου.

Επίσης κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ενεργειών που απαιτούνται για την παροχή ενός ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας στο Επίσημο Πρόσωπο βάσει της απειλής, προ της έναρξης της επιχείρησης και των ενεργειών που απαιτούνται ενόσω το Επίσημο Πρόσωπο βρίσκεται σε ορισμένες περιοχές (επιθεωρήσεις τοποθεσίας) και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (ανάλυση δρομολογίου).

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει και θα εφαρμόσει βασικές τακτικές αυτοάμυνας, για να σταματήσει ή να εξουδετερώσει έναν επιτιθέμενο, προσαρμοσμένες για Συνοδευτικές Ομάδες Ασφαλείας.

4η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει και θα εφαρμόσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την έρευνα εκρηκτικών μηχανισμών σε οχήματα. Παρουσιάζονται και συζητούνται διάφορα είδη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών που μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία των οχημάτων. Μετά την παρουσίαση, οι εκπαιδευόμενοι θα πραγματοποιήσουν, βάση συγκεκριμένης τακτικής, έρευνες σε οχήματα με σκοπό να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε οχήματα.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Θα δοθούν από τους Εκπαιδευτές οι κατάλληλες οδηγίες και πρόγραμμα μετακίνησης Επισήμου Προσώπου έτσι ώστε να υπάρξει προετοιμασία και σχεδιασμός της άσκησης αντιπαρακολούθησης.

5η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Θα γίνει από τους Εκπαιδευόμενους σχεδιασμός επί χάρτου της άσκησης αντιπαρακολούθησης και καθορισμός ρόλων.

6η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει και θα μπορεί να πραγματοποιήσει παρακολούθηση για την υποστήριξη συνηθισμένης μετακίνησης και κινήσεων.

Χρησιμοποιούνται και άτομα στο ρόλο «τρομοκρατών» που θα κάνουν την παρακολούθηση κατά των ομάδων προστασίας ώστε να παρέχεται το στοιχείο του ρεαλισμού στην άσκηση.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερώσουν τον Εκπαιδευτή για τα αποτελέσματα της άσκησης τους, χρησιμοποιώντας το δικό τους σχέδιο επιχειρήσεων.

7η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τους βασικούς σχηματισμούς πεζής συνοδείας ασφάλειας κατά την μετακίνηση του Επισήμου  Προσώπου και την προσαρμογή τους σ΄ αυτόν κατά τη διάρκεια κίνησης.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Σαν ομάδα οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στην πεζή συνοδεία Επισήμου  Προσώπου χρησιμοποιώντας κατάλληλες τακτικές στους σχηματισμούς πεζή συνοδείας χαμηλού και υψηλού προφίλ μετακίνησης.

8η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τις απαιτήσεις μιας βασικής αυτοκινητοπομπής.

Τα θέματα συμπεριλαμβάνουν:

  • Καθορισμό του ρόλου της αυτοκινητοπομπής
  • Θέσεις του Προσωπικού Συνοδού και των υπολοίπων μελών της ομάδας
  • Θέση οχήματος κατά την μετακίνηση
  • Ευθύνες του οδηγού και αλληλεπίδραση με την κανονική κυκλοφορία

Επίσης κάθε εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει τη βασική δυναμική του οχήματος και τα χαρακτηριστικά ελέγχου, την κρίσιμη σημασία των φρένων, των ελαστικών και της διεύθυνσης, ώστε να συμπεριλάβει τη σημασία της χρήσης των ματιών, τις συνιστώμενες τεχνικές ελέγχου του οδηγού, τις τεχνικές διεύθυνσης και πέδησης.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Σαν ομάδα οι Εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στην τοποθέτησή τους καθώς εξέρχονται/ εισέρχονται και συντάσσονται γύρω από μια αυτοκινητοπομπή όταν προετοιμάζονται για την είσοδο/ έξοδο του Επισήμου Προσώπου στο όχημα του.

9η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα πραγματοποιήσει πρακτική εξάσκηση που συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές που συζητήθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας. Η πρακτική οδήγηση θα προσομοιώνει την οδήγηση σε δημόσιους δρόμους και θα ενσωματώνει θέματα που καλύφθηκαν στο σεμινάριο βασικής οδήγησης αυτοκινητοπομπής.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Κάθε Εκπαιδευόμενος θα κατανοήσει και θα εφαρμόσει βασικές τακτικές αυτοάμυνας, για να σταματήσει ή να εξουδετερώσει έναν επιτιθέμενο, προσαρμοσμένες για Συνοδευτικές Ομάδες Ασφαλείας.

10η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Θα δοθούν από τους Εκπαιδευτές οι κατάλληλες οδηγίες και πρόγραμμα μετακίνησης Επισήμου Προσώπου έτσι ώστε να υπάρξει από τους Εκπαιδευόμενους προετοιμασία και σχεδιασμός της άσκησης και καθορισμός ρόλων.

Χρησιμοποιούνται και άτομα στο ρόλο «τρομοκρατών» που θα κάνουν την παρακολούθηση κατά των ομάδων προστασίας ώστε να παρέχεται το στοιχείο του ρεαλισμού στην άσκηση.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Οι Εκπαιδευόμενοι θα ενημερώσουν τον Εκπαιδευτή για τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το δικό τους σχέδιο επιχειρήσεων.

11η ΗΜΕΡΑ

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Σαν ομάδα, κάθε Εκπαιδευόμενος θα επιδείξει την αντίληψη του/της εκτελώντας μια συνοδεία προστασίας Επισήμου Προσώπου υπό πραγματικές συνθήκες, έτσι όπως σχεδιάζεται κατά την επιχειρησιακή πρακτική. Οι Εκπαιδευόμενοι επιδεικνύουν κατανόηση και την ικανότητα τους να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να διεξαγάγουν μια επιχείρηση προστασίας Επισήμου Προσώπου.

Χρησιμοποιούνται και άτομα στο ρόλο «τρομοκρατών» που θα κάνουν την παρακολούθηση κατά των ομάδων προστασίας ώστε να παρέχεται το στοιχείο του ρεαλισμού στην άσκηση.

Στόχος(-οι) Εκμάθησης: Οι Εκπαιδευόμενοι θα ενημερώσουν τον Εκπαιδευτή για τα αποτελέσματα της άσκησης τους χρησιμοποιώντας το δικό τους σχέδιο επιχειρήσεων.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ